اعضای هیات مدیره ، وضعیت سرمایه شرکت الوند

        اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند ( سهامی عام )

 

 عطائی مقدم    

 

 

نوربهشت

 

 

 ابوالفضل محمودی     

 

 زمرد

 

 

 امیری

 

 اسماعیل عطائی مقدم
 علیرضا نوربهشت
 ابوالفضل محمودی
 حمیدرضا زمرد
 مجید امیری
 رئیس هیئت مدیره

 نایب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل

 عضو هیئت مدیره
 عضو هئیت مدیره
 عضو هئیت مدیره

 

            وضعیت سرمایه   

 درتاریخ 1394/03/10ازمحل مطالبات حال شده سرمایه شرکت ازمبلغ 50000 میلیون ریال به مبلغ 300000 میلیون ریال پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی افزایش یافت .