مجتمع مسکونی سپیده

مشخصات پروژه سپیده

 

مساحت زمین19692مترمربع
تعداد بلوک در سایتتیپ A3 6 بلوک 
تیپ  B 3 بلوک 
مساحت خالص مسکونی37509مترمربع
مساحت کل زیربنا 58054.67 مترمربه
تعداد طبقات10طبقه با پیلوت  
تعداد پارکینگ سرپوشیده460 واحد
تعداد پارکینگ در محوطه 20 واحد
متراژ سه خوابه104.91مترمربع
متراژ دو خوابه

82.85مترمربع در تیپ  A3

82.70 مترمربع در تیپ B

 متراژ یک خوابه67.92 و 67 مترمربع 
تعداد هر واحد در طبقه4 واحد درتیپ B
6 واحد در تیپ A3 
تاریخ شروع پروژه 1391/09/01
تاریخ پایان پروژه 1395/05/15

درصد پیشرفت فیزیکی 1395/04/31

 99.40%