شـرکت سرمایه گذاری مسکن الوندبه دلـیل دورانـدیشی اراضـی قابـل ملاحـظه ای بـخصوص دراراک در اختیار دارد و قادرمیباشد پروژه های متعددی رابه اجراگذارد.  فلذااقدام لازم جهت تهیه طرح ونقشه پروژه هایی بشرح جدول ذیل دردست اقدام دارد.

 

پروژه های آتی شرکت

ردیف

نام پروژه

تعداد واحد

مساحت زمین

زیربنای ناخالص

تعداد طبقات

 تعداد پارکینگ

مکان

1 تجاری محله  1  53 تجاری +3 واحدی اداری + 1 واحد رستوران 3957 مترمربع 11566 مترمربع 2طبقه + زیرزمین  50 واحد + 29 واحد در محوطه

الهیه 

2مجتمع مسکونی + اداری الوند38 مسکونی + 2 طبقه اداری 3325 مترمربع11041 مترمربع5طبقه +2 طبقه اداری+پیلوت + زیرزمین38 زیرزمینالهیه
3
مجتمع مسکونی چمستان
300 واحدمسکونی
6220مترمربع
52560
12طبقه + پیلوت + 3 طبقه منفی جهت پارکینگ
796 پارکینگ
الهیه