شـرکت سرمایه گذاری مسکن الوندبه دلـیل دورانـدیشی اراضـی قابـل ملاحـظه ای بـخصوص دراراک در اختیار دارد و قادرمیباشد پروژه های متعددی رابه اجراگذارد.  فلذااقدام لازم جهت تهیه طرح ونقشه پروژه هایی بشرح جدول ذیل دردست اقدام دارد.

 

پروژه های آتی شرکت

ردیف

نام پروژه

تعداد واحد

مساحت زمین

زیربنای ناخالص

تعداد طبقات

 تعداد پارکینگ

مکان

1  تجاری محله  1   53 تجاری +3 واحدی اداری + 1 واحد رستوران  3957 مترمربع  11566 مترمربع  2طبقه + زیرزمین   50 واحد + 29 واحد در محوطه

الهیه 

2 مجتمع اداری مسکونی  الوند 47 واحد مسکونی +2 طبقه اداری 3325 مترمربع 11041 مترمربع 4طبقه مسکونی+2 طبقه اداری +پیلوت + زیرزمین 32 زیرزمین الهیه
 3 مجتمع مسکونی پونه  6 واحد مسکونی  312 مترمربع  1100مترمربع  6طبقه + پیلوت  6 پارکینگ    الهیه