واحدهای مسکونی نارون

 

اطلاعیه واگذاری واحدهای مجتمع مسکونی نارون ( مشارکتی ) با صندوق زمین  و ساختمان مسکن نارون 

 

آدرس مجتمع مسکونی نارون: کوی الهیه ، میدان مسکن ، جنب مجتمع سپیده -  تلفن تماس شرکت 7-33664005 -086

 بروشور نارون