گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت

جایزه مدیریت پروژه اراک
ایران کد
استاندارد برگزیده مصالح
جایز ملی کیفیت
گواهینامه پذیرش سهام
تقدیر نامه قم
تقدیر نامه مسکن مهراراک
تقدیرنامه اداره ساختمان
انبوه ساز برتر استان
تقدیرنامه یاسمین
پروانه اشتغال2
منشور اخلاقی
نقدیر نامه اوقاف
تقدیر نامه  1HSE
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی
تقدیر عملکرد6 ماهه
گواهینامه ماده 4
تقدیرنامه سرپرستی بانک مسکن
لوح جایزه ملی
Loading