گواهینامه و تقدیرنامه های شرکت

جایزه مدیریت پروژه اراک
ایران کد
استاندارد برگزیده مصالح
جایز ملی کیفیت
گواهینامه پذیرش سهام
تقدیر نامه قم
تقدیر نامه مسکن مهراراک
انبوه ساز برتر استان
نقدیر نامه اوقاف
تقدیرنامه یاسمین
پروانه اشتغال 1
تقدیرنامه اداره ساختمان
تقدیر نامه  1HSE
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی
تقدیر عملکرد6 ماهه
گواهینامه ماده 4
تقدیرنامه سرپرستی بانک مسکن
لوح جایزه ملی
Loading