مجتمع مسکونی ، تجاری ، اداری فردین پور

 

 

مشخصات فردین پور
مساحت زمین به 3083.17 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 7417.8 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 12652 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد 44  واحد
( 26واحد دو خوابه +18واحد سه خوابه)
تعداد واحد تجاری و اداری تعداد 15 واحدی تجاری
تعداد 20 واحدی اداری
تعداد طبقات 5و6طبقه +همکف + زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 99پارکینگ و 72 انباری
متراژ دو خوابه ها از 90 مترمربع تا 116 مترمربع
متراژ سه خوابه ها 117مترمربع تا 130 مترمربع
تاریخ شروع پروژه  1398/04/15
تاریخ پایان پروژه  1402/03/30
درصد پیشرفت فیزیکی
 تا مورخ 1402/02/31
%98.51
 فردین پور اراک
 آدرس پروژه : اراک ، خیابان شهید فضل اله نوری ، پهنه شهید فردین پور                تلفن تماس : 7-33664005 -086