جم ( سریر)

مجتمع مسکونی جم ( سریر)
مساحت زمین به785.04 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 2055.12 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 2697.8 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد 18  واحد( 12 واحد دو خوابه و 6واحد سه خوابه)
تعداد طبقات شش طبقه + پیلوت
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 18پارکینگ و 12 انباری
تعداد واحد در هر طبقه تعداد 3 واحد
متراژ دو خوابه ها متوسط از 90 تا 99 مترمربع
متراژ سه خوابه ها متوسط از125 مترمربع تا 138 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1395/06/15
تاریخ پایان پروژه 1397/02/15
درصد پیشرفت فیزیکی 97/02/15 %100

آدرس مجتمع مسکونی جم ( سریر) : اراک - خیابان جهرم - کوچه فجر - تلفن تماس شرکت 7-33664005-086