اطلاعات اولیه پروژه

                          مشخصــــات پروژه مدرسه مهر
             
مساحت زمین   1750.32مترمربع
مساحت کل زیر بنا         1342.34مترمربع 
تعداد طبقات     3 طبقه
تعداد   کلاس 12 کلاسه 
 تاریخ شروع و پایان 1393/06/01 الی  31/04/1394
 مدت زمان اجرای پروژه  11 ماه   
 درصد پیشرفت فیزیکی تا 1394/06/31 100%