مشخصات پروژه یاسمین

مساحت زمین

17696 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

252

سطح زیربنای خالص

15947 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

21920 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

1/3/1380

تاریخ پایان پروژه

30/8/1382

حداقل متراژ

42 مترمربع

متوسط متراژ

63.28 مترمربع

حداکثر متراژ

48.65 مترمربع

تعداد پارکینگ

126

عمر پروژه

22 ماه