اعضای هیات مدیره ، وضعیت سرمایه شرکت الوند

       اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند ( سهامی عام )

 

 عطائی مقدم    

 

 

نوربهشت

 

 

 ابوالفضل محمودی     

 

 زمرد

 

 

 علی رحمتی  

 

 اسماعیل عطائی مقدم
 علیرضا نوربهشت
 ابوالفضل محمودی
 حمیدرضا زمرد
 علی رحمتی
 رئیس هیأت مدیره

 نایب رئیس هیأت مدیره

 عضو هیأت مدیره
 مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
 عضو هیأت مدیره

 

            وضعیت سرمایه   

 درتاریخ 1394/03/10ازمحل مطالبات حال شده سرمایه شرکت ازمبلغ 50000 میلیون ریال به مبلغ 300000 میلیون ریال پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی افزایش یافت . ضمن اینکه شرکت به استناد صورتجلسه مجمع فوقالعاده مورخ 1397/05/07 و صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ 1397/10/16 سرمایه شرکت از مبلغ 300000میلیون ریال به مبلغ 500000میلیون ریال از طریق مطالبات حال شده و همچنین واریز نقدی سهامداران به موجب گواهی شماره 1111/7063 مورخ 1397/10/15 بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تامین گردیده ، و ثبت در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری اراک افزایش یافته است.