مجتمع مسکونی الوند

مجتمع  مسکونی الوند
مساحت زمین به 3323.38 مترمربع
سطح زیر بنای خالص به 6382.21مترمربع
سطح زیر بنای ناخالص به 9744.32 مترمربع
تعداد کل واحد مسکونی تعداد72  واحد
( 25 واحد مسکونی یکخوابه + 39 واحد دو خوابه +8 واحد سه خوابه)
تعداد طبقات ده طبقه + پیلوت +  زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیده تعداد 72پارکینگ و72 انباری
تعداد واحد در هر طبقه طبقات اول تا هشتم 8 واحد و طبقه نهم و دهم 4 واحد
متراژ  یک خوابه ها از 67.3 مترمربع تا 90 مترمربع
متراژ دو خوابه ها از 84.4 مترمربع تا 101.4 مترمربع
متراژ سه خوابه ها از 112.1 مترمربع تا 112.1 مترمربع + تراس 24 مترمربع
تاریخ شروع پروژه 1397/02/15
تاریخ پایان پروژه 1399/05/15
درصد پیشرفت فیزیکی 99/05/15 %100

 

آدرس : کوی الهیه - میدان مسکن - جنب مجتمع مسکونی سپیده تلفن 7-33664005-086

الوند