اطلاعات تماس اراک

نشانی : اراک - کوی الهیه ، میدان مسکن ، مجتمع بهاران ، شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند ( سهامی عام)
کدپستی 6381- 8 - 38187  صندوق پستی1347
لینک تلگرام : http://telegram.me/maskanalv
پست الکترونیک : arak@hic-iran.com
تلفن : 7 - 33664005 - 86- 0098
دورنگار : 33664008- 86 - 0098

اطلاعات تماس قم

نشانی : قم - 75متری عمار یاسر ، 30 متری قدوسی- داخل کوچه 5،  مجتمع مسکونی مهتاب قم 
کدپستی                                صندوق پستی
پست الکترونیک : arak@hic-iran.com
تلفن :  37776233 - 25 - 0098
دورنگار : 37776233- 25 - 0098