لاله مهاجران ( اقدام ملی )

                         معرفی و جدول مشخصات لاله مهاجران ( اقدام ملی )

مجتمع مسکونی لاله مهاجران
مساحت زمینبه11652 مترمربع
سطح زیر بنای خالصبه27535 مترمربع
سطح زیر بنای ناخالصبه37975 مترمربع
 تعداد کل واحد مسکونی299 واحد 
تعداد طبقات3 و 4 و 6 طبقه + همکف + زیرزمین
تعداد انباری و پارکینگ سرپوشیدهتعداد299 پارکینگ و 299 انباری
متراژ واحد هااز80 مترمربع تا115 مترمربع
تعداد بلوک 18 بلوک 
تاریخ شروع پروژه1401/01/09
تاریخ پایان پروژه1404/06/25
درصد پیشرفت فیزیکی
تا مورخ1402/12
/29
%52.43
 

 

آدرس : مرکزی - اراک -  شهر جدید مهاجران  

 لاله مهاجران