مشخصات پروژه آلاله

مساحت زمین

19274 مترمربع

تعداد بلوک در سایت

24

تعداد کل واحد مسکونی

204

سطح زیر بنای خالص

23460 مترمربع

سطح زیر بنای ناخالص

28560 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

20/4/1371

تاریخ پایان پروژه

30/9/1373

حداقل متراژ

110 مترمربع

متوسط متراژ

115 مترمربع