مشخصات پروژه بهاران فاز1

مساحت زمین

13390 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

180

سطح زیربنای خالص

12573 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

14920 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

22/5/1377

تاریخ پایان پروژه

30/6/1379

حداقل متراژ

43 مترمربع

حداکثر متراژ

127 مترمربع

تعداد پارکینگ

96