مشخصات پروژه بهاران فاز2

مساحت زمین

5122 مترمربع

تعداد واحد مسکونی

78

سطح زیربنای خالص

4939 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

5955 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

10/5/1378

تاریخ پایان پروژه

29/12/1379

حداقل متراژ

43 مترمربع

حداکثر متراژ

113 مترمربع

تعداد پارکینگ

35