مشخصات پرو‍‍ژه

 

مشخصات مرکز تجاری کوثر کوی الهیه اراک

مساحت زمین  5091.29 مترمربع
 تعداد طبقات 3 طبقه + زیرزمین 
 مساحت ناخالص زیرزمین 2738.97 مترمربع 
 مساحت ناخالص همکف 2600.88 مترمربع 
 مساحت ناخالص طبقه اول 2321.19 مترمربع 
 مساحت ناخالص طبقه دوم 2496.90 مترمربع 
 مساحت ناخالص بام 63.86 مترمربع 
 تعداد مغازه ها ، بانک و ... در طبقه همکف 26 
 تعداد مغازه ها ، بانک ،سالن ورزشی ...در طبقه اول 26 
تعداد کل مغازه ها ، بانک ، سالن ورزشی ، رستوران 52
مساحت مغازه ها ، بانک و... در طبقه همکف 1449.7
مساحت مغازه ها ، بانک و... در طبقه اول 1682.75
مجموع مساحت مغازه ها در طبقات همکف و اول 3132.45
تعداد پارکینگ موجود 69 سرپوشیده + 15 روباز
 تعداد انباری 54 
مساحت ناخالص با زیرزمین 10221.8 مترمربع
مساحت ناخالص بدون زیرزمین 7482.83 مترمربع
مساحت محوطه سازی 2490.41 مترمربع
تاریخ شروع 30/10/1390 01/10/1390
درصد پیشرفت فیزیکی 30/11/1392 100% 

کوثر اراک

کوثر اراک
کوثر اراک

 

کوثراراک