مشخصــــات پروژه مسجد مسکن مهر اراک

       
مساحت زمین  متر مربع 1478.35
طبقه اول مسجد متر مربع 682.67
طبقه دوم مسجد متر مربع 302.56
سرویس بهداشتی و وضوخانه متر مربع 89
امام جماعت متر مربع 78.56
سرایداری متر مربع 78.56
صحن مسجد متر مربع 530.55

 مسجدمهراراک

مسجدمهراراک