مشخصات پروژه مینا

مساحت زمین

8307 مترمربع

سطح زیربنای خالص

7281.4 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

9759 مترمربع

 تاریخ شروع پروژه

15/7/1381

تاریخ پایان پروژه

15/5/1383

عمر پروژه

22 ماهه

تعداد کل واحد مسکونی

128

تعداد پارکینگ

71

حداقل متراژ

42 مترمربع

متوسط متراژ

56.9 مترمربع

حداکثر متراژ

84.65 مترمربع