مشخصات پروژه نیلوفر

مساحت زمین

6193 مترمربع

تعداد بلوک در سایت

7

تعداد کل واحد مسکونی

100 واحد

مساحت خالص مسکونی

7344 مترمربع

مساحت کل زیر بنا

10532.18 مترمربع

تعدادپارکینگ سرپوشیده

56واحد

تاریخ شروع پروژه

15/2/1386

تاریخ پایان پروژه

31/3/1388

مدت زمان پروژه

5/25 ماهه

درصدتراکم

170%

درصد سطح اشغال

33%

سطح اشغال

2061 مترمربع

متراژیک خوابه

از07/63مترمربع تا 97/74مترمربع

متراژدو خوابه

از52/84مترمربع تا 10/97مترمربع

تعداد طبقات

4طبقه وپیلوت

پیشرفت فیزیکی 31/04/88

100%