مشخصات پروژه پرستو

 مساحت زمین

8232 مترمربع 

 تعداد واحد مسکونی

124 

 سطح زیربنای خالص

9216.84 مترمربع 

 سطح زیربنای ناخالص

13809.85 مترمربع 

 سطح زیربنای تراس

379.38 مترمربع 

 سطح زیربنای حیاط خلوت

150.51 مترمربع 

 تعداد پارکینگ

81 

 تعداد طبقات

4 طبقه 

 تاریخ شروع پروژه

1/4/1385 

 تاریخ پایان پروژه

30/7/1387