مشخصات پروژه سحر

مساحت زمین

19617 مترمربع

تعداد بلوک در سایت

14

تعداد کل واحد مسکونی

252

سطح زیربنای خالص

12813 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

15743 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

1/3/1371

تاریخ پایان پروژه

31/3/1376

حداقل متراژ

49 مترمربع

حداکثرمتراژ

61.86 مترمربع