مجتمع مسکونی سپیده

مشخصات پروژه سپیده

 

مساحت زمین 19692مترمربع
تعداد بلوک در سایت تیپ A3  6 بلوک 
تیپ  B  3 بلوک 
مساحت خالص مسکونی 37509مترمربع
مساحت کل زیربنا  58054.67 مترمربه
تعداد طبقات 10طبقه با پیلوت  
تعداد پارکینگ سرپوشیده 460 واحد
تعداد پارکینگ در محوطه  20 واحد
متراژ سه خوابه 104.91مترمربع
متراژ دو خوابه

82.85مترمربع در تیپ  A3

82.70 مترمربع در تیپ B

 متراژ یک خوابه 67.92 و 67 مترمربع 
تعداد هر واحد در طبقه 4 واحد درتیپ B
6 واحد در تیپ A3 
تاریخ شروع پروژه 1391/09/01
تاریخ پایان پروژه 1395/05/15

درصد پیشرفت فیزیکی 1395/05/15

 100%

 

سپیده اراک