مشخصات پروژه 180 واحد ویلایی

مساحت زمین

23653 مترمربع

تعداد بلوک در سایت

90

تعداد کل واحد مسکونی

180

سطح زیر بنای خالص

20432 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

23373 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

1/2/1371

تاریخ پایان پروژه

31/3/1374

حداقل متراژ

94.38 مترمربع

متوسط متراژ

113.51 مترمربع