مشخصات پروژه 194 واحدی

شامل:92 واحدی شقایق - 40 واحدی یاس - 62 واحدی شبنم

مساحت زمین

22156 مترمربع

تعداد بلوک در سایت

18

تعداد کل واحد مسکونی

194

سطح زیربنای خالص

21342 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

27160 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

1/4/1372

تاریخ پایان پروزه

30/4/1376

حداقل متراژ

110 مترمربع

متوسط متراژ

115 مترمربع