مشخصات پروژه نسیم

مساحت زمین

14869.65 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

192

سطح زیربنای خالص

 12668 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

14443 مترمربع

 تاریخ شروع پروژه

1378 

 تاریخ پایان پروژه

1381 

 حداقل متراژ واحدها

54.91 

 متوسط متراژ واحدها

 81.65

 حداکثر متراژ واحدها

94.44 

 تعداد پارکینگ

ندارد