مشخصات پروژه جولان

مساحت زمین

5850 مترمربع مشارکت

تعداد کل واحد مسکونی

99

سطح زیر بنای خالص

6858.6مترمربع

سطح زیربنای ناحالص

7886 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

1379

تاریخ پایان پروژه

1381

حداقل متراژ

45مترمربع

متوسط متراژ

-

حداکثر متراژ

105 مترمربع

تعداد بلوک

11

تعداد طبقات

2-4 طبقه