مشخصات پروژه بهاران

مساحت زمین

39800 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

202

سطح زیربنای خالص

25082 مترمربع

سطح زیر بنای ناخالص

-

تاریخ شروع پروژه

 1373

 تاریخ پایان پروژه

1376 

 حداقل متراژ

 متوسط متراژ

117 

 حداکثر متراژ

 تعداد پارکینگ

ندارد