مشخصات پروژه سعیدیه

مساحت زمین

40553.28 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی و تجاری و اداری

612

سطح زیربنای خالص

64163.76 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

-

تاریخ شروع پروژه

1372

تاریخ پایان پروژه

1376

حداقل متراژ واحدها

52

متوسط متراژ واحدها

105

حداکثر متراژ واحدها

130

تعداد پارکینگ

567