مشخصات پروژه لاله

 مساحت زمین

8490 مترمربع 

 تعداد کل واحد مسکونی

100 

 سطح زیربنای خالص

7265.28 مترمربع 

 سطح زیربنای ناخالص

10722.5 مترمربع 

 سطح اشغال

25 % 

 درصد تراکم

126 % 

 تعداد پارکینگ

58 

 تاریخ شروع پروژه

1/5/1383 

 تاریخ اتمام پروژه

31/4/1385 

 عمر پروژه

23 ماهه 

 حداقل متراژ

58.36 مترمربع 

 حداکثر متراژ

94.47 مترمربع 

 متوسط متراژ

72.65 مترمربع 

 تعداد طبقات