مشخصات پروژه چناران پردیس ( قالب تونلی )

مساحت زمین

23880.51مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

324 واحد

تعداد بلوک

6

 تعداد بلوک

 A3=1 بلوک

 A4=5بلوک

مساحت خالص مسکونی

24422.04 مترمربع

مساحت کل زیربنا

 31666.35 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

 

تاریخ پایان پروژه

 

متراژ ی دو خوابه

 A4=74.87

 A4=78.37

متراژ دوخوابه

 A3=60.97

 A3=75.79

تعدادهرواحددرطبقه 

A4 , A3=6 واحد

تعداد طبقات 

9 طبقه + پیلوت

درصدپیشرفت تا 30/07/91

100%