مشخصات پروژه

مشخصات مسکن مهر پردیس

 مساحت زمین

 43494.44 مترمربع 

 تعداد کل واحدهای مسکونی

972 واحد 

 تعداد بلوک

18 بلوک 

 مساحت خالص مسکونی

69127.12 مترمربع 

 مساحت کل زیربنا

89985 مترمربع 

 تعداد پارکینگ

 

 متراژ یک خوابه

 64 مترمربع 

 متراژ دوخوابه

78 مترمربع 

تاریخ شروع اسکلت پروژه

20/01/1389

 تاریخ پایان اسکلت پروژه

21/04/1390

درصد پیشرفت فیزیکی

31/06/1390

100% 

      

مهرپردیس  مهرپردیس

      

مهرپردیس   مهرپردیس

پردیس  پردیس

 

پردیس