پروژه های آتی

شـرکت سرمایه گذاری مسکن الوندبه دلـیل دورانـدیشی اراضـی قابـل ملاحـظه ای بـخصوص دراراک در اختیار دارد و قادرمیباشد پروژه های متعددی رابه اجراگذارد.  فلذا اقدام لازم جهت تهیه طرح ونقشه پروژه هایی بشرح جدول ذیل دردست اقدام دارد.

 

پروژه های آتی شرکت

ردیف

نام پروژه

تعداد واحد

مساحت زمین

زیربنای ناخالص

تعداد طبقات

 تعداد پارکینگ

مکان

 1

مسکونی 

آزالیا

275 واحد مسکونی 

8048.27

مترمربع 

41955 مترمربع  6طبقه +پیلوت+2طبقه زیرزمین  275 واحد مسکونی  الهیه - جنب مجتمع مسکونی سهند