پروژه های آتی

شـرکت سرمایه گذاری مسکن الوندبه دلـیل دورانـدیشی اراضـی قابـل ملاحـظه ای بـخصوص دراراک در اختیار دارد و قادرمیباشد پروژه های متعددی رابه اجراگذارد.  فلذااقدام لازم جهت تهیه طرح ونقشه پروژه هایی بشرح جدول ذیل دردست اقدام دارد.

 

پروژه های آتی شرکت

ردیف

نام پروژه

تعداد واحد

مساحت زمین

زیربنای ناخالص

تعداد طبقات

 تعداد پارکینگ

مکان

1  تجاری محله  1   53 تجاری +3 واحدی اداری + 1 واحد رستوران  3957 مترمربع  11566 مترمربع  2طبقه + زیرزمین   50 واحد + 29 واحد در محوطه

الهیه 

 2 مسکونی سرو  208 واحد مسکونی  7602مترمربع   40215مترمربع 10طبقه + پیلوت + زیرزمین  208واحد  الهیه - جنب مجتمع ارکیده