نمایش جزییات مقاله

سیستم مدیریت ارزش افزوده و کنترل هزینه ها در پروژه

 ۱۳۸۷/۱۲/۲۲
  فایلهای مرتبط
سیستم مدیریت ارزش افزوده, سیستمی است برای کنترل هزینه و تعیین دوره های زمانی جذب درآمد در پروژه ها, اما متاسفانه یا از این سیستم استفاده نمی شود, یا استفاده از آن نمایشی می باشد. این سیستم قادر است در ابتدای پروژه روند جذب هزینه های پروژه را پیش بینی کند و در حین پروژه نیز میزان هزینه را تحت کنترل درآورد. همچنین با استفاده از شاخصهای موجود در این سیستم می توان وضعیت پروژه را در دوره های زمانی مختلف بررسی کرد و تحلیلهای هزینه متفاوتی از روی شاخصها استخراج نمود. حسن استفاده از این سیستم در این است که ضرایب وزنی هزینه ای به جای ضرایب تجربی و ذهنی به کار برده می شود. در بعضی مواقع, وقتی که ضرایب زمانی پاسخگوی پیشرفت و تاخیر نمی باشد, ضرایب وزنی برای فعالیتها تعریف می شود. اما چون این ضرایب تجربی بوده و به طور همزمان چند عامل در نظر گرفته می شود, وضعیت درستی از پروژه در اختیار ما قرار نمی دهد و به همین دلیل نمی تواند معیار مناسبی برای کنترل هزینه ها باشد.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.