آگهی مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه سپیدار قم

مناقصه اسکلت سپیدار