مشخصات پروژه مریم

 مساحت زمین

6088 مترمربع 

 تعداد کل واحد مسکونی

92 

 سطح زیربنای خالص

5557.56 مترمربع 

 سطح زیربنای ناخالص

7209.47 مترمربع 

 تعداد پارکینگ

52 

 تاریخ شروع پروژه

1/4/1382 

 تاریخ پایان پروژه

30/11/1383 

 عمر پروژه

20 ماهه 

 حداقل متراژ

42 مترمربع 

 متوسط متراژ

60.41