مشخصــــات پروژه مدرسه غربی مسکن مهر اراک
       
مساحت زمین  متر مربع 2158.51
مساحت طبقه همکف متر مربع 423.25
مساحت طبقه اول  متر مربع 438.78
مساحت طبقه دوم  متر مربع 480.31
زیربنای کل متر مربع 1342.34
سطح اشغال   20%
تراکم   62%
مشخصــــات پروژه مدرسه شرقی مسکن مهر اراک
       
مساحت زمین  متر مربع 1750.32
مساحت طبقه همکف متر مربع 423.25
مساحت طبقه اول  متر مربع 438.78
مساحت طبقه دوم  متر مربع 480.31
زیربنای کل متر مربع 1342.34
سطح اشغال   24%
تراکم   77%