مشخصات پروژه زنبق

 مساحت زمین

6110 مترمربع 

 نعداد کل واحد مسکونی

91 

 سطح زیربنای خالص

5743.75 مترمربع 

 سطح زیربنای ناخالص

7268.57 مترمربع 

 تعداد پارکینگ

42 

 تاریخ شروع پروژه

15/12/1382 

 تاریخ پایان پروژه

15/8/1384 

 عمرپروژه

20 ماهه 

 حداقل متراژ

42 مترمربع 

 متوسط متراژ

63.12 مترمربع 

 حداکثرمتراژ

84.65 مترمربع