مشخصات پروژه برج پاستور

مساحت زمین

1230 مترمربع

تعدادکل واحد مسکونی

126

سطح زیربنای خالص

7773.9 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

12200 مترمربع

تاریخ شروع پروژه

1370

تاریخ پایان پروژه

1377

حداقل متراژ

32.58

متوسط متراژ

64.40

حداکثر متراژ

107.45

تعداد پارکینگ

16