اطلاعات اولیه پروژه

مشخصات پروژه مهتاب قم

مساحت زمین2792.5 مترمربع
تعداد بلوک در سایتیک بلوک تیپAشامل(B1 . B2 . B3 .B4 )
مساحت خالص مسکونی7048.24مترمربع
مساحت کل زیربنا11348.51 مترمربع
تعداد طبقات6طبقه با پیلوت و زیرزمین
تعداد پارکینگ سرپوشیده80 واحد
تعداد پارکینگ در محوطه 6 واحد
متراژ سه خوابهمترمربع
متراژ دو خوابه مترمربع
تعداد هر واحد در طبقه14واحد
تاریخ شروع پروژه1391/10/01
تاریخ پایان پروژه1395/01/31

درصد پیشرفت فیزیکی 1395/01/31

 100%