مشخصات پروژه شقایق

مساحت زمین

9372 مترمربع

تعداد کل واحد مسکونی

160

سطح زیربنای خالص

11743 مترمربع

سطح زیربنای ناخالص

16292 مترمربع

درصدسطح اشغال

29%

درصد تراکم

174 %

تعداد پارکینگ

0

تاریخ شروع پروژه

1385/02/01

تاریخ اتمام پروژه

1387/09/30

عمر پروژه

32 ماهه

حداقل متراژ

55.58 مترمربع

حداکثر متراژ

100.96مترمربع

متوسط متراژ

74.40 مترمربع

تعداد طبقات

5طبقه + پیلوت

شقایق